Oferta

Psychoterapia indywidualna

Decyzja o podjęciu psychoterapii nie jest łatwa, mogą jej towarzyszyć obawy przed niezrozumieniem, zlekceważeniem objawów, brakiem uzyskania właściwej pomocy. Przyjmując rolę pacjenta osoba znajduje się w pozycji zależności, mówi o bolesnych, trudnych i wstydliwych sprawach. Może mieć nie do końca uświadomione „obawy przed wyleczeniem”. Jednocześnie cierpienie skłania do poszukiwania pomocy. Efekty leczenia zależą od zaangażowania zarówno pacjenta jak i terapeuty.

Terapeuta w akceptującej i empatycznej relacji umożliwia pacjentowi przeżycie korektywnego doświadczenia. Pomaga w umocnieniu samego siebie, zrozumieniu i akceptacji siebie i innych, tworzeniu nowych znaczeń. Pacjent przy pomocy terapeuty szuka możliwie najlepszych rozwiązań i stopniowo wprowadza je w życie. Terapia nie sprawia, że problemy znikną, ale uczy, jak sobie z nimi radzić w sposób twórczy i bardziej satysfakcjonujący.

Leczenie farmakologiczne nie zastępuje psychoterapii, może ją w niektórych wypadkach wspomagać. Łagodzi objawy np. trudności ze snem, apetytem, zmniejsza napięcie, niepokój, pocenie się, drżenie rąk, kołatanie serca, huśtawki nastrojów itp. Po zakończeniu leczenia farmakologicznego objawy zwykle wracają, jeśli nie zostały rozwiązane problemy i konflikty wewnętrzne, często nieuświadomione.

Jeśli praca terapeutyczna ma na celu zmianę głębszych, zasadniczych przyzwyczajeń i cech, mówi się o zmianie osobowości albo zmianie jej struktury. Czas terapii wynosi 2 lata lub dłużej.

Jeśli terapia ma dotyczyć pracy z trudnościami w poradzeniu sobie z sytuacją kryzysową, z podjęciem trudnej decyzji czy rozwiązania konkretnego problemu, czas jej trwania ogranicza się od 8 do 25 sesji.

Psychoterapia par

W terapii pary terapeuta zajmuje się tym, co partnerzy tworzą między sobą, biorąc też pod uwagę ich świat wewnętrzny. Charakter relacji małżeńskiej zależy od nieświadomych ustaleń między małżonkami, z czasem zmienia się to na bardziej czy mniej satysfakcjonujące. Każdy człowiek potrzebuje akceptacji od innych i od swego partnera, niezależnie od tego, jaką jest on osobą. Małżeństwo jest jedną z trudniejszych relacji, jaką tworzy człowiek. Konfrontuje się z jednym z ważnych konfliktów – między autonomicznym własnym rozwojem, a lojalnością wobec wspólnego dla pary świata ich związku. Celami psychoterapii par są: pomoc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia i zaspokojenia potrzeb małżonków oraz praca nad indywidualnym rozwojem każdego z partnerów.

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna jest formą terapii, w której udział bierze najczęściej cała rodzina. Każdy z członków rodziny ma prawo wypowiadania się na temat poruszanych tematów.

Rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Każde przejście z jednej fazy cyklu życia rodzinnego do następnej (pojawienie się dziecka, dorastanie dziecka, opuszczanie przez nie domu, starzenie się rodziców,) czy trudne sytuacje (choroba, rozwód, wyjazd jednego z rodziców za granicę, śmierć itp.) wiąże się z nowymi zadaniami, rolami, zmianami organizacyjnymi w rodzinie przyczyniając się do pojawienia się kryzysu. Trudności rodziny w radzeniu sobie z tym kryzysem mogą ujawnić się poprzez objawy występujące u dziecka.

W czasie terapii pojawia się możliwość m.in. poszukiwania rozwiązań problemów, zrozumienia i nakreślenia granic wobec podsystemów (rodzicielskich, dziecięcych), porządkowanie pełnionych ról w rodzinie, ustanawianie hierarchii, regulowania bliskości – dystansu między poszczególnymi osobami, poprawa komunikacji, osiągnięcia wzajemnego zrozumienia, zaufania, prowadzenia dialogu.

Cel pierwszego spotkania

Celem pierwszego spotkania jest uzyskanie informacji dotyczących problemu psychicznego i sytuacyjnego. Terapeuta informuje o kosztach emocjonalnych (m.in. konfrontacja z bolesnymi doświadczeniami, poświęcony czas) i finansowych terapii. Wspólnie z pacjentem formułuje cel i ustala plan terapii.

Spotkania z psychoterapeutą odbywają się regularnie, zazwyczaj o stałej porze, w stały dzień tygodnia. Zasady tych spotkań regulowane są tzw. "kontraktem", czyli umową między psychoterapeutą a pacjentem.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna – to jedno do trzech spotkań z psychologiem, mających na celu wstępne określenie charakteru zgłaszanego problemu oraz posiadanych zasobów, a także wskazanie możliwości dalszego leczenia, czy rozwiązania problemu.